Vítejte na stránkách Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (KRK) je nezávislým kontrolním orgánem spolku PilsFree a ze své činnosti se zodpovídá Členské schůzi. 

Jejím hlavním úkolem je průběžné sledování a kontrola správnosti hospodaření a veškeré činnosti spolku. Ke zjištěným skutečnostem navrhuje Členské schůzi nebo Radě opatření k nápravě.

KRK je ustanovena na základě Stanov spolku (aktuálně článku 10). Není li stanoveno jinak, KRK zasedá minimálně 4x do roka a z těchto zasedání se pořizuje zápis.

Pro rok 2024 má komise tři členy.

Komise může zahájit šetření i z cizího podnětu. Domníváte li se, že někdo svým jednáním jakkoliv poškozuje spolek PilsFree, kontaktujte kteréhokoliv jejího člena.